szkołY doktorskIE

EGZAMIN Z JĘZYKA OBCEGO

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce stopień doktora nadany może być osobie posiadającej kompetencje w zakresie znajomości języka obcego nowożytnego na poziomie co najmniej B2. Potwierdzenie tych umiejętności musi być poświadczone certyfikatem lub dyplomem ukończenia studiów.

Ustawa ani żadne wydane dotychczas przepisy nie określają jakie dokładnie certyfikaty zwalniać mają z egzaminów, dlatego też jednostki prowadzące szkoły doktorskie powinny stworzyć własne, wewnętrzne regulacje określające, które z certyfikatów będą spełniały wymóg potwierdzenia znajomości języka obcego na poziomie co najmniej B2.


Art. 186. ust. 1. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

1) (…)

2) uzyskała efekty uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK, przy czym efekty uczenia się w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego są potwierdzone certyfikatem lub dyplomem ukończenia studiów, poświadczającymi znajomość tego języka na poziomie biegłości językowej co najmniej B2;

3-5) (…).