SZKOŁY DOKTORSKIE

EGZAMINY DOKTORSKIE

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w porównaniu do dotychczas obowiązujących ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki pozostawia jednostkom prowadzącym szkoły doktorskie znacznie więcej autonomii w zakresie sposobu sprawdzenia czy osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora uzyskała efekty uczenia się przyporządkowane dla tego poziomu kształcenia.

Co oznacza, iż ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce nie narzuca jednostkom prowadzącym szkoły doktorskie przeprowadzania egzaminów doktorskich, jak było to do tej pory. Jednakże pozostawia ona furtkę w postaci art. 186 ust. 1 pkt 5, która pozwoli jednostkom na wprowadzenie dodatkowych wymagań dla osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora np. w postaci egzaminów doktorskich.

Tak więc obecność egzaminów, ich forma, zakres oraz sposób i skład powoływania komisji egzaminacyjnych regulowany będzie bezpośrednio przez podmiot prowadzący szkołę doktorską, oraz opisany w wewnętrznych dokumentach jednostki.

Jedynym wymaganiem stawianym przez ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, jest konieczność potwierdzenia znajomości nowożytnego języka obcego.Art. 186. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

2. Stopień doktora nadaje się osobie, która:

1) posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny lub posiada dyplom, o którym mowa w art. 326 ust. 2 pkt 2 lub art. 327 ust. 2, dający prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała;

2) uzyskała efekty uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK, przy czym efekty uczenia się w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego są potwierdzone certyfikatem lub dyplomem ukończenia studiów, poświadczającymi znajomość tego języka na poziomie biegłości językowej co najmniej B2;

3) posiada w dorobku co najmniej:

a) 1 artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b, lub

b) 1 monografię naukową wydaną przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a, albo rozdział w takiej monografii, lub

c) dzieło artystyczne o istotnym znaczeniu;

4) przedstawiła i obroniła rozprawę doktorską;

5) spełniła inne wymagania określone przez podmiot doktoryzujący.