STUDIA DOKTORANCKIE

Stypendium doktoranckie

Kwestie dotyczące warunków przyznawania, wysokości stypendium doktoranckiego i czasu jego wypłacania określają art. 200 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, a także §15 i §16 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich. 

O stypendium to ubiegać się może uczestnik studiów doktoranckich, a przyznawane jest ono na okres 12 miesięcy (od października do września) i wypłacane jest co miesiąc. Jednakże ze względu na procedury administracyjne na większości uczelni stypendium to wypłacane jest po raz pierwszy w listopadzie lub grudniu z wyrównaniem za poprzednie miesiące. 

W przypadku ukończenia studiów doktoranckich i obronienia pracy doktorskiej mozliwe jest zachowanie pobierania tego stypendium, ale tylko przez okres 6 miesięcy i wypłacane jest ono jednorazowo, zgodnie z §15 ust. 5 Rozporządzenia.

Od roku akademickiego 2017/2018 obowiązuje art. 195a ust. 2 ustawy, zgodnie z którym nie mniej niż 50% liczby uczestników studiów doktoranckich na danym wydziale lub danym instytucie PAN lub instytucie badawczym musi otrzymymać podstawowe stypendium doktoranckie.

Wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 18 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, kwota minimalna stypendium doktoranckiego dla uczestników studiów doktoranckich, nie zmieniła się i wynosi 1470 zł (przepisy ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę prawo o szkolnictwie wyższym i nauce odsyłają do ustawy z 2005 r.). Owa minimalna wysokość stypendium doktoranckiego zależy od wynagrodzenia zasadniczego asystenta i wynosi 60% jego wartości ustalonej w przepisach odrębnych. Mimo, że wynagrodzenie minimalne asystentów wzrosło, to w zasadzie minimalna wysokość tego świadczenia dla doktorantów nie wzrosła, uznano bowiem, iż kwota ta została „zamrożona”.
Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, at mei dolore tritani repudiandae.

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, at mei dolore tritani repudiandae.

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, at mei dolore tritani repudiandae.

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, at mei dolore tritani repudiandae.

§15 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich

„Doktorantowi otrzymującemu stypendium doktoranckie, który ukończył studia doktoranckie w terminie wcześniejszym niż określony w programie tych studiów oraz uzyskał wyróżniającą oceną rozprawy doktorskiej, za okres pozostały do terminu ukończenia studiów doktoranckich określonego w programie tych studiów wypłaca się środki finansowe w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty otrzymywanego miesięcznie stypendium doktoranckiego oraz liczby miesięcy, o które został skrócony okres odbywania studiów doktoranckich, nie dłuższy jednak niż sześć miesięcy”.

art. 195a ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

„W jednostce organizacyjnej uczelni oraz w jednostce naukowej liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich, którym przyznano stypendium doktoranckie finansowane ze środków, o których mowa w art. 200 ust. 5 lub 6, z wyłączeniem liczby uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich, którym przyznano wyłącznie środki finansowe, o których mowa w art. 200a ust. 2, nie może być mniejsza niż 50% liczby uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich ogółem”