STUDIA DOKTORANCKIE

WYGASZANIE STUDIÓW DOKTORANCKICH

W związku z wejściem w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce kształcenia doktorantów na studiach doktoranckich musi zostać wygaszone zgodnie przepisami wprowadzonymi ustawą z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2018.1669, z późn. zm.).

Ustawa ta zagwarantowała kształcenie doktorantów na studiach doktoranckich do końca 2023 roku, w związku z tym tylko do końca tego roku możliwe jest przedłużanie studiów doktoranckich przez ich uczestników. Najistotniejsze wydaję się to, w przypadku osób, ktore studia doktoranckie rozpoczeły w roku akademickim 2018/2019, ponieważ w ich przypadku ustawa ograniczyła liczbę możliwych przedłużeń względem poprzednich naborów. Wprowadzone regulacje ustawowe nie przewidują możliwości utrzymania statusu doktoranta w ramach studiów doktoranckich po 31 grudnia 2023 roku, niezależnie od okoliczności, które uniemożliwiły ukończenie tych studiów w tym okresie.

Co więcej wejście w życie obu tych ustaw spowodowało, że część przepisów regulujących kształecenie doktorantów na studiach doktoranckich, wynikających z Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz.U.2017.1696), przestała obowiązywać. 

Obowiązywać przestały przede wszystkim regulacje dotyczące zasad tworzenia nowych studiow doktoranckich oraz zmian ich programu kształcenia. Cały czas obowiązują natomiast regulacje związane z procedurą powoływania i odwoływania kierownikow studiów doktoranckich, możliwością zmiany opiekuna naukowego prze doktoranta, czy też zakresem kształcenia na studiach doktoranckich. 

Uwagę należy zwrócić na fakt, iż ze względu na wejście w życie obu ustaw regulacje prawne dotyczące kształcenia na studiach doktoranckich zostały “zamrożone” z dniem 1 października 2019 r., a jednostki, które prowadzą kształcenie doktorantów na studiach doktoranckich są zobligowane do umożliwienia doktorantom ukończenia programu rozpoczętych studiów doktoranckich. Dokładne regulacje z tym związane wynikają z aktów wewnetrznych jednostek, takich jak np. regulaminy, programy kształcenia, które zostały przyjęte przed 1 października 2019 r.


WIĘCEJ O OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
WIĘCEJ O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA