studia doktoranckie

EGZAMINY DOKTORSKIE

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami wszystkie osoby ubiegające się o nadanie stopnia doktora, które otworzyły przewód doktorski do dnia 30 kwietnia 2019 r., a obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się przed końcem 2021 r. egzaminy doktorskie zdawać będą na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów, tj. ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65 poz. 595, z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2018 r. poz. 261).

Zgodnie z tymi przepisami stopień doktora może zostać nadany osobie, która zdała 3 egzaminy:

– z dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej,

– z dyscypliny dodatkowej, których zakres określa rada jednostki podstawowej,

– z obcego języka nowożytnego.

Egzaminy należy zdać przed przyjęciem rozprawy doktorskiej przez radę jednostki (tzn. przed obroną rozprawy), przed powołaną przez tę radę komisją egzaminacyjną. Ponadto w posiedzeniach komisji, bez prawa głosu, udział może brać również promotor.

Terminy egzaminów wyznaczane są przez przewodniczącego rady jednostki, która prowadzi przewód doktorski, w porozumieniu z komisjami, natomiast egzamin oceniany jest zgodnie ze skalą określoną w regulaminie studiów doktoranckich. W przypadku gdy jednostka przeprowadzającą przewód doktorski nie prowadzi studiów doktoranckich skala oceny egzaminów powinna zostać określona przez radę tej jednostki.

W przypadku niezdania jednego egzaminu doktorskiego rada jednostki na wniosek kandydata może wyrazić zgodę na powtórne zdawanie tego egzaminu, jednakże tylko raz i nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od daty niezdanego egzaminu.

Egzaminy doktorskie odbywają się przed komisją powołaną przez radę jednostki przeprowadzającej przewód doktorski.

Egzamin z dyscypliny podstawowej zdawany jest przed komisją składającą się z co najmniej 4 osób posiadających tytuł profesora w zakresie dziedziny nauki albo sztuki, do której należy ta dyscyplina naukowa albo artystyczna, stopień doktora habilitowanego w zakresie tej dyscypliny naukowej albo artystycznej lub osób, które nabyły uprawnienia równoważne uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego, w tym promotora.

Egzamin z dyscypliny dodatkowej zdawany jest przed komisją składającą się co najmniej z 3 osób, z których co najmniej jedna posiada tytuł profesora w zakresie dziedziny nauki albo sztuki, do której należy ta dyscyplina naukowa albo artystyczna, stopień doktora habilitowanego w zakresie tej dyscypliny naukowej albo artystycznej lub nabyła uprawnienia równoważne uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego.


NIE OTWORZYŁEŚ PRZEWODU?

Zgodnie z art. 179 ust. 6 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce osoby ubiegające się o nadanie stopnia doktora, które NIE otworzyły przewodu doktorskiego do dnia 30 kwietnia 2019 r. postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora będą miały przeprowadzane zgodnie z przepisami wprowadzonymi ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.


Art. 179 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

1. (…)

2. W okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 30 kwietnia 2019 r. przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne i postępowania o nadanie tytułu profesora wszczyna się na podstawie przepisów dotychczasowych.

3-5. (…)

6. Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego i tytułu profesora wszczęte po dniu 30 września 2019 r. prowadzi się na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 1, (…)

7-11. (…)


Art. 12 ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

1. (…)

2. Egzaminy doktorskie są przeprowadzane w zakresie:

1) dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej;

2) dyscypliny dodatkowej;

3) obcego języka nowożytnego, w przypadku gdy osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora nie posiada certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego, o którym mowa w ust. 1 pkt 4.

§ 3. Rozporządzenia z dnia 19 stycznia 2018 r.

1. Rada jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski:

1) powołuje komisje przeprowadzające egzaminy doktorskie w zakresie:

a) dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej – w składzie co najmniej czterech osób posiadających tytuł profesora w zakresie dziedziny nauki albo sztuki, do której należy ta dyscyplina naukowa albo artystyczna, stopień doktora habilitowanego w zakresie tej dyscypliny naukowej albo artystycznej lub osób, które nabyły uprawnienia równoważne uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego na podstawie art. 21a ustawy i prowadzą działalność naukową lub dydaktyczną w zakresie tej dyscypliny naukowej albo artystycznej, w tym promotora, o którym mowa w § 2 ust. 1 lub ust. 2 pkt 1 lub 2,

b) dyscypliny dodatkowej – w składzie co najmniej trzech osób, z których co najmniej jedna posiada tytuł profesora w zakresie dziedziny nauki albo sztuki, do której należy ta dyscyplina naukowa albo artystyczna, stopień doktora habilitowanego w zakresie tej dyscypliny naukowej albo artystycznej lub nabyła uprawnienia równoważne uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego na podstawie art. 21a ustawy i prowadzi działalność naukową lub dydaktyczną w zakresie tej dyscypliny naukowej albo artystycznej,

c) nowożytnego języka obcego – w składzie co najmniej trzech osób, z których co najmniej jedna naucza tego języka w szkole wyższej, a pozostałe posiadają co najmniej stopień doktora;

2) (…)

2. W posiedzeniach komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie i komisji doktorskiej może uczestniczyć, bez prawa głosu, promotor, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 3, zaproszony przez przewodniczącego rady jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski.


§ 4. Rozporządzenia z dnia 19 stycznia 2018 r.

1. Przed przyjęciem rozprawy doktorskiej kandydat składa egzaminy doktorskie.

2. Terminy egzaminów doktorskich ustala przewodniczący rady jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski w porozumieniu z komisjami, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1.

3. Egzaminy doktorskie są oceniane według skali ocen określonej w regulaminie studiów doktoranckich, a w przypadku gdy jednostka organizacyjna przeprowadzająca przewód doktorski nie prowadzi studiów doktoranckich – według skali ocen określonej przez radę tej jednostki. Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 261

4. W przypadku niezdania jednego z egzaminów doktorskich rada jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski, na wniosek kandydata, może wyrazić zgodę na powtórne zdawanie tego egzaminu, nie wcześniej jednak niż po upływie trzech miesięcy od dnia przystąpienia do tego egzaminu po raz pierwszy i nie więcej niż raz.

5. Egzamin doktorski w zakresie nowożytnego języka obcego, przeprowadzany zgodnie z regulaminem studiów doktoranckich, a w przypadku gdy jednostka organizacyjna przeprowadzająca przewód doktorski nie prowadzi studiów doktoranckich – zgodnie z procedurami zatwierdzonymi w tej jednostce, stanowi potwierdzenie kompetencji językowej kandydata, w szczególności w zakresie dyscypliny naukowej albo artystycznej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej.