SZKOŁY DOKTORSKIE

POWOŁYWANIE SZKÓŁ DOKTORSKICH

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (PoSWiN) powoływanie szkół doktorskich należy do kompetencji Rektora uczelni (art. 23 ust. 2 pkt 9), natomiast funkcjonowanie szkoły doktorskiej opisuje regulamin szkoły doktorskiej uchwalany przez Senat uczelni (art. 205 ust. 2). Wymogiem ustawowym jest by regulamin został uchwalony na co najmniej 5 miesięcy przed rozpoczęciem roku akademickiego.

Senat zobowiązany jest także do uchwalenia zasad konkursu do szkoły doktorskiej i programu kształcenia oraz ich opublikowania nie później niż na 5 miesięcy przed rozpoczęciem rekrutacji  (art. 28, ust. 12, art. 200 ust. 3)

ROLA SAMORZĄDU DOKTORANTÓW:

W procesie powoływania szkoły doktorskiej istotną rolę odgrywa samorząd doktorantów, który ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wyposażyła w istotne kompetencje w zakresie wpływu na działalność szkoły doktorskiej. Wspomniany regulamin szkoły doktorskiej uchwalany przez Senat uczelni wymaga uzgodnienia z samorządem doktorantów. Należy tu podkreślić, że uzgodnienie nie jest opinią, natomiast w przypadku braku zgody samorządu doktorantów na proponowany regulamin jego przyjęcie wymaga poparcia 2/3 składu senatu (art. 205 ust. 3).


WIĘCEJ O ROLI SAMORZĄDU DOKTORANTÓW
WIĘCEJ O ZASADACH REKRUTACJI

Art. 23 PoSWiN

Do zadań rektora należy w szczególności:

9) tworzenie szkół doktorskich;


Art. 28 PoSWiN

Do zadań senatu należy:

12) ustalanie programów kształcenia w szkołach doktorskich;

 

Art. 200 PoSWiN

2. Rekrutacja do szkoły doktorskiej odbywa się w drodze konkursu na zasadach określonych przez senat albo radę naukową.3. Zasady, o których mowa w ust. 2, oraz program kształcenia, o którym mowa w art. 201 ust. 3, podmiot prowadzący szkołę doktorską udostępnia nie później niż 5 miesięcy przed rozpoczęciem rekrutacji.

 

Art. 205 PoSWiN

2. Regulamin uchwala senat albo rada naukowa co najmniej na 5 miesięcy przed rozpoczęciem roku akademickiego, o którym mowa w art. 66.3. Regulamin wymaga uzgodnienia z samorządem doktorantów. Jeżeli w ciągu 3 miesięcy od uchwalenia regulaminu senat albo rada naukowa i samorząd doktorantów nie dojdą do porozumienia w sprawie jego treści, regulamin wchodzi w życie na mocy uchwały senatu albo rady naukowej, podjętej większością co najmniej 2/3 głosów statutowego składu tych organów.