SZKOŁY DOKTORSKIE

OCENA ŚRÓDOKRESOWA

Ocena śródokresowa jest nowym elementem wprowadzonym w kształceniu doktorantów, którego celem jest podniesienie jakości kształcenia oraz weryfikacja postępów doktoranta w połowie podstawowego okresu kształcenia w danej szkole doktorskiej. Podczas oceny śródokresowej sprawdzany jest stan realizacji indywidualnego planu badawczego (art. 202 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – PoSWiN).

Do przeprowadzenia oceny śródokresowej powoływana jest trzyosobowa komisja z udziałem doktora habilitowanego lub profesora z dyscypliny w jakiej przygotowywana jest rozprawa doktorska zatrudnionego poza podmiotem doktoryzującym. Dodatkowo zastrzeżono, że promotorzy i promotor pomocniczy nie mogą wchodzić w skład komisji oceny śródokresowej (art. 202 ust. 4 PoSWiN).

Wynik oceny śródokresowej (niezależnie czy pozytywny czy negatywny) wraz z uzasadnieniem jest jawny (art. 202 ust. 3 PoSWiN), co dodatkowo ma zwiększyć jej rangę oraz rzetelność.

Negatywny wynik oceny śródokresowej czterech promowanych doktorantów w okresie 5 lat jest także ustawową przesłanką do czasowego odebrania uprawnień do bycia promotorem (art. 190 ust. 6 pkt 1 PoSWiN). Jest to jeden z dwóch mechanizmów mających eliminować nie tylko słabych kandydatów do stopnia doktora z systemu kształcenia, ale także promotorów niewłaściwie sprawujących opiekę nad doktorantami lub nie posiadających wystarczających kompetencji pomimo posiadania stopnia doktora habilitowanego lub tytułu profesora formalnie wymaganego do bycia promotorem.

Ustawa nie definiuje ponadto przebiegu oceny śródokresowej ani jej zasad, ale wymóg ten stawiany jest podmiotowi prowadzącemu szkołę doktorską. Sposób przeprowadzenia oceny musi zostać zdefiniowany w ramach regulaminu szkoły doktorskiej (art. 205 ust. 1 pkt 3 PoSWiN), ale jej przebieg może być zróżnicowany w zależności od specyfiki danej dyscypliny, czy przyjętych w danej jednostce standardów dotyczących tego elementu kształcenia doktorantów.


więcej o okresie kształcenia doktorantów
więcej o indywidualnym planie badawczym

Art. 202 PoSWiN

(…)

Realizacja planu podlega ocenie śródokresowej w połowie okresu kształcenia określonego w programie kształcenia, a w przypadku kształcenia trwającego 6 semestrów – w trakcie czwartego semestru.

Ocena śródokresowa kończy się wynikiem pozytywnym albo negatywnym. Wynik oceny wraz z uzasadnieniem jest jawny.

Ocena śródokresowa jest przeprowadzana przez komisję, w skład której wchodzą 3 osoby, w tym co najmniej 1 osoba posiadająca stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora w dyscyplinie, w której przygotowywana jest rozprawa doktorska, zatrudniona poza podmiotem prowadzącym szkołę doktorską. Promotor i promotor pomocniczy nie mogą być członkami komisji.

Od pozytywnego wyniku oceny śródokresowej uzależniona jest zarówno kontynuacja kształcenia w szkole doktorskiej (art. 203 ust.1 pkt 1 PoSWiN) jak i minimalna wysokość stypendium otrzymywanego przez doktoranta (art. 209 ust. 4 PoSWiN). Natomiast negatywny wynik oceny równoznaczny jest ze skreśleniem z listy doktorantów (art. 203 ust.1 pkt 1 PoSWiN) i nie ma przewidzianego w tym zakresie pola do decyzji osoby odpowiedzialnej za kształcenie doktorantów.


Art. 203 PoSWiN

Doktoranta skreśla się z listy doktorantów w przypadku:

1) negatywnego wyniku oceny śródokresowej;

2) (…)


Art. 209 PoSWiN

4. Wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego wynosi co najmniej:

1) 37% wynagrodzenia profesora – do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa;

2) 57% wynagrodzenia profesora – po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa.


Art. 190 PoSWiN

1-5) (…)

6. Promotorem nie może zostać osoba, która w okresie ostatnich 5 lat:

1) była promotorem 4 doktorantów, którzy zostali skreśleni z listy doktorantów z powodu negatywnego wyniku oceny śródokresowej, lub

2) sprawowała opiekę nad przygotowaniem rozprawy przez co najmniej 2 osoby ubiegające się o stopień doktora, które nie uzyskały pozytywnych recenzji, o których mowa w art. 191 ust. 1.


Art. 205 PoSWiN

Regulamin szkoły doktorskiej określa organizację kształcenia w zakresie nieuregulowanym w ustawie, w szczególności:

1) (…)

2) (…)

3) sposób przeprowadzania oceny śródokresowej;