STUDIA DOKTORANCKIE

EGZAMIN Z JĘZYKA OBCEGO

Doktoranci, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 w celu zdobycia stopnia doktora muszą zdać egzamin z języka obcego na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów, tj. ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65 poz. 595, z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2018 poz. 261).

Z egzaminu z obcego języka nowożytnego może zostać zwolniona osoba posiadająca certyfikat potwierdzający znajomość tego języka na poziomie B2.

Egzamin należy zdać przed przyjęciem rozprawy doktorskiej przez radę jednostki (tzn. przed obroną rozprawy), przed powołaną przez tę radę komisją egzaminacyjną. Komisja ta powinna się składać z co najmniej 3 osób, z których co najmniej jedna naucza tego języka w szkole wyższej, a pozostałe posiadają co najmniej stopień doktora. Ponadto w posiedzeniach komisji, bez prawa głosu, udział może brać również promotor.

Terminy egzaminów wyznaczane są przez przewodniczącego rady jednostki, która prowadzi przewód doktorski, w porozumieniu z komisjami, natomiast egzamin oceniany jest zgodnie ze skalą określoną w regulaminie studiów doktoranckich. W przypadku gdy jednostka przeprowadzającą przewód doktorski nie prowadzi studiów doktoranckich skala oceny egzaminów powinna zostać określona przez radę tej jednostki.


Art. 179 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

1-7. (…)

8. W przypadku osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 i ubiegają się o nadanie stopnia doktora na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w art. 1, efekty uczenia się w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego są potwierdzane na zasadach dotychczasowych.


Art. 12 ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

1. (…)

2. Egzaminy doktorskie są przeprowadzane w zakresie:

1) dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej;

2) dyscypliny dodatkowej;

3) obcego języka nowożytnego, w przypadku gdy osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora nie posiada certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego, o którym mowa w ust. 1 pkt 4.

§ 3. Rozporządzenia z dnia 19 stycznia 2018 r.

1. Rada jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski:

1) powołuje komisje przeprowadzające egzaminy doktorskie w zakresie:

a) (…)

b) (…)

c) nowożytnego języka obcego – w składzie co najmniej trzech osób, z których co najmniej jedna naucza tego języka w szkole wyższej, a pozostałe posiadają co najmniej stopień doktora;

2) (…)

2. W posiedzeniach komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie i komisji doktorskiej może uczestniczyć, bez prawa głosu, promotor, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 3, zaproszony przez przewodniczącego rady jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski.


§ 4. Rozporządzenia z dnia 19 stycznia 2018 r.

1. Przed przyjęciem rozprawy doktorskiej kandydat składa egzaminy doktorskie.

2. Terminy egzaminów doktorskich ustala przewodniczący rady jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski w porozumieniu z komisjami, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1.

3. Egzaminy doktorskie są oceniane według skali ocen określonej w regulaminie studiów doktoranckich, a w przypadku gdy jednostka organizacyjna przeprowadzająca przewód doktorski nie prowadzi studiów doktoranckich – według skali ocen określonej przez radę tej jednostki. Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 261

4. W przypadku niezdania jednego z egzaminów doktorskich rada jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski, na wniosek kandydata, może wyrazić zgodę na powtórne zdawanie tego egzaminu, nie wcześniej jednak niż po upływie trzech miesięcy od dnia przystąpienia do tego egzaminu po raz pierwszy i nie więcej niż raz.

5. Egzamin doktorski w zakresie nowożytnego języka obcego, przeprowadzany zgodnie z regulaminem studiów doktoranckich, a w przypadku gdy jednostka organizacyjna przeprowadzająca przewód doktorski nie prowadzi studiów doktoranckich – zgodnie z procedurami zatwierdzonymi w tej jednostce, stanowi potwierdzenie kompetencji językowej kandydata, w szczególności w zakresie dyscypliny naukowej albo artystycznej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej.