NIE OTWORZYŁEŚ PRZEWODU DOKTORSKIEGO?

Doktoranci, którzy nie otworzyli przewodu doktorskiego przed 30 kwietnia 2019 r., a kształcą się w ramach studiów doktoranckich muszą przygotować rozprawę doktorską we współpracy z opiekunem naukowym, następnie złożyć wniosek o wyznaczenie promotora do senatu lub właściwego organu uczelni wskazanego w statucie uprawnionego do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie doktoranta.

Procedura nadawania stopnia doktora w uczelni lub jednostce naukowej, w tym wyznaczania promotora, jest przedmiotem wewnętrznych regulacji przyjętych przez senat uczelni lub radę jednostki naukowej. Po wyznaczeniu promotora i uzyskaniu jego pozytywnej opinii dla rozprawy doktorskiej wszczynana jest stosowna procedura nadania stopnia doktora.